Verbintenissenrecht

Specialist in contractenrecht

Of partijen nu bedrijfsmatig of privé zaken met elkaar doen, er is altijd sprake van een (al dan niet mondelinge) overeenkomst. Een overeenkomst bepaalt de rechtsverhouding tussen partijen. Meestal wordt er wel iets op papier gezet (een contract) en/of gelden er algemene voorwaarden.

Bij een geschil tussen partijen wordt in eerste instantie gekeken naar wat er in het contract staat. Daarom is het van essentieel belang om de afspraken die partijen voor ogen hebben ook op een juridisch juiste wijze vast te leggen. De bijstand van een advocaat kan in dit voortraject allesbepalend zijn.

Onze contractenrecht specialisten zijn allen thuis in het adviseren, onderhandelen, en het opstellen van contracten en in het maken of aanpassen van algemene voorwaarden.

Wanprestatie

Als een partij tekortschiet in zijn verplichtingen die op grond van een contract op hem rusten (wanprestatie), dan kan de wederpartij allereerst nakoming vorderen van de overeenkomst. Eventueel heeft hij ook recht op vergoeding van schade die de hij door de vertraging lijdt.

Een andere mogelijkheid is om de overeenkomst te ontbinden wegens wanprestatie. Ook dan ligt een vordering tot schadevergoeding (of in ieder geval terugbetaling van hetgeen al was betaald) voor de hand. Zo kan in kort geding nakoming (op straffe van een dwangsom) worden geëist of ontbinding in een bodemprocedure.

Franchiseovereenkomst

AMS Advocaten beschikt in het bijzonder kennis en ervaring over een aantal specifieke commerciële overeenkomsten, zoals de franchiseovereenkomst. Bij een franchiseovereenkomst komen veel zaken kijken. Niet alleen de franchisevergoeding en de franchiseformule zijn van belang, maar ook zaken als het gebruik van IE-rechten (gebruik van naam, merk, logo), training en begeleiding en de wijze van beëindiging en andere opzegformaliteiten.

Wij treden op voor zowel de franchisenemer als de franchisegever en kunnen vanuit beide perspectieven praktische en effectieve oplossingen bieden.

Agentuurovereenkomst

Wij hebben verder niet alleen veel ervaring met het onderhandelen over en het opstellen van agentuurovereenkomsten, maar procederen daar ook over voor onze cliënten, indien dat nodig is. De agentuurovereenkomst is vrij nauwkeurig in de wet omschreven. Zo bepaalt de wet wanneer de handelsagent recht heeft op provisie, en wat de rechten en verplichtingen van de beide partijen zijn.

In de regeling voor de agentuurovereenkomst is verder bepaald dat bij het einde van de agentuurovereenkomst sprake kan zijn van een verplichting tot betaling van schadevergoeding (goodwill) aan de agent.

Distributieovereenkomst

Ook stellen wij regelmatig distributieovereenkomsten op. Van een distributieovereenkomst is sprake als twee partijen afspraken maken over de verkoop van de goederen van de verkoper (leverancier) door de afnemer (distributeur) in een bepaald gebied. De exclusiviteit die de distributeur geniet in een bepaalde regio is de kern van deze overeenkomst.

Omdat de distributeur soms geheel afhankelijk is van de verkoop van de producten van de leverancier, kunnen er problemen ontstaan als de distributieovereenkomst eenzijdig door de leverancier wordt opgezegd.

Wij hebben regelmatig distributeurs bijgestaan bij beëindigingszaken, maar adviseren ook leveranciers bij het aangaan van dit soort overeenkomsten.

Geld lenen? Zet het op papier!

Partijen kunnen een vaststellingsovereenkomst aangaan ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil. Veel vaststellingsovereenkomsten worden gesloten na schikkingsonderhandelingen.

Een schuldbekentenis is een vorm van een vaststellingsovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd wat een partij nog aan een ander verschuldigd is. Een schuldbekentenis komt met name voor in situaties waarin een lening mondeling is afgesproken zonder dat er een goede overeenkomst van geldlening is opgesteld. Ook hierbij kunnen wij u adviseren en u, mocht het zover komen, bijstaan in een procedure.

Geheimhoudingsverklaring

Als goedlopend bedrijf wil je je geheime ingrediënt graag intern houden. Om de bedrijfsinformatie te beschermen kan een geheimhoudingsverklaring een uitkomst bieden.

Een werknemer die een geheimhoudingsverklaring (ook wel geheimhoudingsovereenkomst) ondertekent, stemt op basis van een contract in met de geheimhouding ten aanzien van bepaalde vertrouwelijke (bedrijfs)informatie van de ander. Een geheimhoudingsverklaring is een contract dat wordt ondertekend door (minimaal) twee of meer partijen.

Onrechtmatige daad

Een onrechtmatige daad ziet op een doen of laten van iemand in strijd met een recht, een wetsregel of gewoonte waardoor een ander schade wordt toegebracht. De onrechtmatige daadpleger is in beginsel aansprakelijk om de schade die hij heeft veroorzaakt te vergoeden.

Onder een onrechtmatige daad valt een hele schare aan schadegevallen: verkeersongeval (letselschade), productaansprakelijkheid, vernieling van goederen, onrechtmatige publicatie, hinder, enzovoort.

Veel onrechtmatige daad geschillen hebben dan ook met name betrekking op de schade: wie is verantwoordelijk en hoe hoog is de schade? Vanwege onze ruime ervaring op het gebied van aansprakelijkstelling en schadeberekening, kunnen wij u adequaat adviseren omtrent mogelijke schadeclaims.

Advocaat verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is het meest omvangrijke rechtsgebied in het Nederlandse civiele recht. De advocaten van AMS hebben door hun jarenlange ervaring een brede kennis opgedaan in het verbintenissenrecht en kunnen u daarom uitstekend adviseren of bijstaan in een procedure.